Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

2. Tagsági szabályok


2.1. Rendes tagság

2.1.1. Az Egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki írásban kéri felvételét az Egyesület tagjai közé, elfogadja az Egyesület Alapszabályát és Szabályzatait, valamint okmányokkal igazoltan megfelel a tagfelvétel szakmai követelményeinek. 85

2.1.2. A felvételt kérelmező alanyi jogon válik az Egyesület tagjává, ha a Magyar Képző művészeti Egyetem Restaurátorképző Intézete vagy ennek valamely jog elődje, illetve megfelelő külföldi intézet tanszékein restaurátor oklevelet szerzett, mely „okleveles restaurátor” cím használatára és a szakma hivatásszerű gyakorlására jogosít. A külföldön szerzett oklevél honosítása szükséges, kivéve, ha a nemzetközi szerződés másképpen rendelkezik.

2.1.3. Egyes restaurátori szakterületek intézményesített szakirányú felsőfokú képzésének bevezetése előtt más felsőfokú intézetek tanszékein szerzett oklevél és igazolt 15 éves restaurátori gyakorlat szintén alanyi jogon jogosít az Egyesület tagságára.

2.1.4. Az Egyesület elnökének javaslatára, az Elnök által felkért szakértői testület véleménye ismeretében, a Választmány megszavazhatja azon egyéb szak irányú, de nem egyetemi végzettségű szakemberek felvételét az Egyesületbe, akik kérik felvételüket, s 1993. december 31-éig betöltötték a 45. életévüket, valamint ezen időpontig 10 éves restaurátori gyakorlatot is igazolnak. Az így felvett tagok az Egyesület rendes tagjává válnak.


2.2. Pártoló és tiszteletbeli tag

2.2.1. Az Egyesületnek a rendes tagon kívül pártoló tagjai valamint tiszteletbeli tagjai lehetnek.

2.2.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely magánszemély vagy intézmény, aki anyagilag vagy egyéb módon támogatja az Egyesületet abban, hogy céljait elérje és célkitűzéseit megvalósítsa. A pártoló tagsági viszony írásbeli kérelem esetén a választmány határozatával jön létre. A pártoló tag az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható, tagdíjat az általa felajánlott összegben ? zethet.

2.2.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja bármely magánszemély lehet, aki az Egyesület célját és célkitűzéseit kiemelkedően magas szinten szolgálja, akit a választmány arra érdemesnek tart. Tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület rendezvényein részt venni, az Egyesület tevékenységéről tájékoztatást kapni, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, tisztségre nem választható és nem köteles tagdíjat fizetni.


2.3. A tagság nyilvántartása

2.3.1. Az egyesületi tagok nyilvántartásáról az Egyesület Irodája gondoskodik. A tagok személyére és munkásságára vonatkozó adatok körét, az adatok kezelésének módját az Alapszabály szabályozza. A tagnyilvántartásra vonatkozó előírások betartásáért az Egyesület Irodájának vezetője a felelős.

2.3.2. A felvett tagot szakirányú képzettsége, illetve működése szerint kell nyilvántartani. A tag kérésére az illetékes szakmai tagozat véleménye ismeretében az Elnök ettől eltérő szakágnál történő nyilvántartását is engedélyezheti.

2.3.3. Az új tagok felvételét, a tagság megszűnését, illetve szüneteltetését az Egyesület Tájékoztatójában / Magyar Restaurátorkamara „20..”/ évente nyilvánosságra kell hozni.

2.3.4. Az Egyesület tagjai fényképes igazolványt kapnak, szaknévsor, illetve szakirányú tevékenység szerinti nyilvántartási számmal, melynek használata a szak magyakorlás során kötelező. A tagsági igazolványt évente érvényesíteni kell.


2.4. A tag jogai

2.4.1. „Okleveles restaurátor” cím használatára a 2.1.2. pontban felsoroltak jogosultak.

2.4.2. „Restaurátor” cím viselésére – szakirányú képzettségük megjelölése mellett – a 2.1.3. pontokban felsoroltak jogosultak.

2.4.3. Múzeumi és kulturális örökség védelme alatt álló alkotásokon, tárgyakon önállóan kizárólag a vonatkozó törvényben meghatározott szakirányú képzettségű restaurátor végezhet beavatkozásokat.

2.4.4. Az Egyesület tagja:

a) bármilyen egyesületi tisztséget betölthet,

b) közvetlen szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen,

c) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait önköltségi áron,

d) javaslattal, kéréssel, panasszal, beadvánnyal fordulhat az Egyesület vezető testületéhez, illetve az Egyesület irodájához, ahol beadványát kötelesek az ügyrendben rögzített eljárással kezelni és arra írásos választ adni. A kérelmező igényére beadványát, illetve az arra adott választ a Egyesület Tájékoztatójában nyilvánosságra kell hozni.


2.5. A tag kötelességei

a) munkáját az Egyesület által meghatározott szinten, magasszakmai – művészi színvonalon, dokumentálási kötelezettséggel végezni;

b) a szakma gyakorlása során az Egyesület Alapszabályában, szabályzataiban, és határozataiban rögzítettek szerint eljárni;

c) Egyesület Választmánya, illetve az Elnök döntéseit elősegíteni, azokat be tartani;

d) az Alapszabályban meghatározott – a személyre és tevékenységre vonatkozó – adatokat a nyilvántartás számára szolgáltatni, és azok hitelességéért felelősséget vállalni;

e) az Egyesület Elnökének felszólítására szakmai tevékenységéről az Alapszabályban meghatározott mértékig írásban vagy szóban beszámolni;

f) a tagsági díjakat határidőre be? zetni, melynek tárgyévi teljesítése esetén az iroda meghosszabbítja Tagsági Igazolványának érvényességét.


2.6. A tagsági viszony felfüggesztése

2.6.1. A fegyelmi eljárást az Egyesület Etikai Bizottsága folytatja le, meghallgatva az érintettet. Amennyiben a tag nem fogadja el az elmarasztaló döntést, úgy az ellen - a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül - a Választmányhoz fordulhat. A tagsági viszony felfüggesztését az Egyesület Elnöke az Etikai Bizottság, vagy a Választmány erre irányuló jogerős határozata esetén rendeli el. Magyar Restaurátorok Egyesületének Alapszabálya

2.6.2. A tagsági viszony minimum 6 hónapra, maximum 2 évre függeszthető fel.

2.6.3. A felfüggesztés ideje alatt – a megrendelő kérésére – az Egyesület gondoskodik a megkezdett munkálatok folytatásáról, a 2.4.2. pontban leírtaknak megfelelően.*

2.6.4. A felfüggesztést és annak időtartamát az Egyesület Közlönyében közzé kell tenni.

2.6.5. A tagsági viszonyt 5 (öt) éven belül legfeljebb két alkalommal lehet fel függeszteni. Ha a tag ennél többször követ el felfüggesztést büntetést érdemlő cselekményt, úgy ki kell zárni az Egyesületből.


2.7. A tagság megszűnése

2.7.1. Kilépés
A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni. Az Egyesületből kilépett tagot újra visszavenni csak az Elnök előterjesztésére a Választmánynak van joga.

2.7.2. Kizárás
A tagot kizárni csak a lefolytatott fegyelmi eljárást követően, jogerős határozattal, az Elnök előterjesztésére, a Választmány döntésével lehet. A tagság megszüntetésének időpontja az írásban kézbesített jogerős határozat keltének napja. A kizárási határozatot az Egyesület Tájékoztatójában nyilvánosságra kell hozni. A kizárást követő 5 év múlva a kizárt tag újból kérheti felvételét a 2.7.1. pont szerint. A kizárási és a felfüggesztési határozat a bíróság előtt megtámadható. Az Egyesületből kétszer kizárt tagot újra visszavenni nem lehet.

2.7.3. Törlés
Az Egyesület Irodája törli a tagok sorából azt, aki a tagdíjbe? zetésnek - írásbeli ? gyelmeztetés ellenére - nem tesz eleget a tárgyév december 10-ig, ezért neve nem jelenhet meg a következő évi szaknévsorban. A tagdíjbe? zetés elmulasztásának jogkövetkezményére a tag ? gyelmét az írásbeli felszólításban is fel kell hívni.

2.7.4. Elhalálozás
A tagsági viszony a tag elhunyta napjával megszűnik. Az elhunyt tagok emlé két az Egyesület kegyelettel ápolja. A sajnálatos eseményt az elhunyt munkásságának ismertetésével az Egyesületi Közlönyben teszik közzé. Az Egye sület Elnöke az elhunyt által folyamatban lévő restaurálási munkák lezárásáról – a megrendelő kérésére – intézkedik.