Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

3. Feladatok


3.1. Közjogi- és érdekvédelmi feladatok

3.1.1. Az Egyesület önállóan, illetve más hatóságokkal, szervezetekkel együttműködve szakmai és érdekvédelmi feladatokat lát el.

3.1.2. Gondoskodik a restaurátor cím védelméről.

3.1.3. Az Egyesület szorgalmazza a külföldi restaurátorok magyarországi munkavállalási feltételei rendezését, a jogszabályok és nemzetközi egyezmények keretei között. A külföldi restaurátorok az engedély birtokában az Egyesület szolgáltatásait térítés ellenében igénybe vehetik.

3.1.4. Felkérés esetén figyelemmel kíséri a restaurátori tevékenység szakszerűségét, szükség esetén gondoskodik az üzleti és szakmai verseny tisztaságának védelméről. Érvényesíti a – versenyszabályzat előírásait, – az etikai és fegyelmi szabályzat előírásait, – restaurátor szakértők működésének hatékonyságát.

3.1.5. “Restaurátor szakértő” kizárólag az a restaurátor lehet, akit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ekként nyilvántartásba vett.

3.1.6. Harmadik féllel szemben a tagok érdekvédelmét ellátja:

a) tisztázza a restaurátor szakma státusát a műtárgy- és műemlékvédelemben érdekelt társszakmákkal (műemléki építész, muzeológus és más tudományos kutató);

b) elkülöníti a restaurátorok szakmai tevékenységét a műtárgy-műemlék védelem területén tevékenykedő művészi vagy iparos-kézműves szakmáktól. Történelmiművészi jelentőségű tárgyak esetében ezek tevékenységét restaurátorok ellenőrzése alá rendelteti.

3.1.7. A restaurátorok egymással szembeni érdekérvényesítését egyezteti, különös tekintettel a közérdekre és a tulajdonosi érdekre.

3.1.8. Gondoskodik az Egyesületi tagdíjfizetési előírások betartásáról.


3.2. Véleményezési és javaslattételi jogkörök és feladatok

3.2.1. Az Egyesület szakértői által véleményezi a szakmát, a szakmagyakorlást, a restaurátorképzést, a múzeumi és műemléki műtárgyvédelmet, az ezeket érintő törvényeket, rendeleteket, hatósági tervezeteket, illetve szükség esetén ezek módosítását vagy megalkotását javasolhatja vagy kezdeményezheti.

3.2.2. Állami- és nemzetközi szakmai díjak, kitüntetések odaítélésében javaslattételi joggal rendelkezik.

3.2.3. Felkérés alapján elősegíti és szakértők által szakvéleményezi a műtárgyvédelemre szánt összegek felhasználását.


3.3 Szakmagyakorlási feladatok

3.3.1. Az Egyesület a restaurálás-konzerválás mint művészeti szolgáltatás teljesíti feltételeinek, minőségének, megbízhatóságának, szellemi és anyagi ráfordítással arányos értékének garantálásával kulturális értékeink általános érdekeit védi.

3.3.2. Az Egyesület a szakmai garanciák és a szerzői jogvédelem biztosítása érdeké- Magyar Restaurátorok Egyesületének Alapszabálya 89 ben, az előírt dokumentálási kötelezettséggel összhangban, szorgalmazza, hogy minden restaurálási feladatnak legyen megnevezett felelős restaurátora, bármilyen vállalkozási vagy egyéb formában végzik azt.

3.3.3. A szakmai és az etikai színvonalak állandóságának biztosításával tudományos, technológiai és esztétikai fejlődés előmozdításával a műtárgyvédelem minőségének javítását, hatékonyságát szolgálja.


3.4. Az Egyesület képviseleti tevékenysége

3.4.1. Az Egyesület működése során kapcsolatot épít ki és tart fenn minden olyan szervezettel, amely elősegíti működését, valamint a műtárgy- és műemlék védelmében érdekelt, különösen – törvényhozó, kormányzati, önkormányzati és hatósági szervezetekkel:

– a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetével,
– a közgyűjteményi, műemléki szervezetekkel, hatóságokkal, egyházakkal,
– a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével,
– Magyar Alkotóművészeti Közalapítvánnyal,
– a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével,
– a társkamarákkal és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel,
– a sajtó és egyéb kommunikációs szervezetekkel.

3.4.2. Nemzetközi kapcsolatokat hoz létre és tart fenn a megfelelő kamarai szervezetekkel a magyar restaurátorok külföldi és a külföldi restaurátorok hazai működési feltételeinek kölcsönösségi alapon történő szerződéses biztosítása érdekében.

3.4.3. Elősegíti s konzerválás/restaurálás tevékenység társadalmi elismerésének javítását.


3.5. Szolgáltatások

3.5.1. Az Egyesület a restaurálási igény és munkábavétel vonatkozásában információkat biztosít, melyekre a tulajdonosok/megrendelők és a restaurátorok, illetve a területen tevékenykedő művész, kézműves, iparos vállalkozónak szüksége van, különös tekintettel a műtárgy- és műemlékvédelem elvárásaira.

3.5.2. Szervezi a pályakezdő restaurátorok szakmai gyakorlat képzését, elősegítve a szakmai jogosultság megszerzését, az önálló tevékenységre való felkészülést. Felkérésre vállal munkaközvetítői referenciaszolgálatot, pályázatok és versenytárgyalások szervezését, bonyolítását, szakértők ajánlását, kiküldését.

3.5.3. Szaknévsor közreadása – szakirányú képzettség, illetve működési terület szerint.

3.5.4. Az Egyesület nyilvántartja tagságán kívül a műtárgy- és műemlékvédelem területéhez szorosan kapcsolódó, de a restaurátor tevékenységétől eltérő foglalkozású kézműves, szakipari és művészi képzettségű szakemberek, vállal Magyar Restaurátorok Egyesületének Alapszabálya kozók lehetőleg teljes körét, e személyek hozzájárulásával és együttműködve azok érdekképviseleti szervezeteivel a hatékony műtárgy/műemlékvédelem érdekében.

3.5.5. Jogi tanácsadás, jogvédelem. Képviseli tagjainak a szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos érdekeit.

3.5.6. Az Egyesületi Tájékoztató kiadása.


3.6. Az Egyesület 3.5. pontban felsorolt közhasznú szolgáltatásait nem kizárólag a tagjai, hanem értelemszerűen minden érintett igénybe veheti.