Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

4. Szervezeti rend


Az Egyesület szervezeti felépítése

– Szakmai tagozatok
– Közgyűlés
– Választmány
– Elnök
– Felügyelő Bizottság
– Iroda


4.1. Szakmai tagozatok

4.1.1. Képzőművészeti tagozat

4.1.2. Történeti, régészeti és iparművészeti tagozat

4.1.3. Grafikai és könyv tagozat

4.1.4. Elméleti tudományos tagozat Az Egyesület minden tagja képzettségének és működési területének megfelelő egy vagy több szakági tagozat tagja. A tagok tagsági jogaikat (pl. választás) csak egy tagozatban gyakorolhatják.

4.1.5. Zenei tagozat


4.2. Közgyűlés

4.2.1. A Közgyűlés a teljes tagságból álló legfőbb egyesületi testület, melynek összehívását a Választmány határozza el. A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni, oly módon, hogy az írásbeli meghívó, mely a napirendet is tartalmazza, legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt megérkezzék. Az ülés nyilvános. Zárt ülés személyiségi jogok védelme, vagy üzleti titok megóvása miatt rendelhető el.

4.2.2. A Közgyűlést évente, a tisztújító közgyűlést háromévente kell megtartani.

4.2.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben nem határozatképes, az azonos napirenddel, 8 napon belül összehívott gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes amenynyiben e jogkövetkezményre a tagok figyelmét a meghívóban felhívták.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) elfogadni:
– az Egyesület Elnökének beszámolóját, 91
– a Felügyelő Bizottság Elnökének jelentését,
– az Egyesület költségvetését
– az éves tagdíj mértékét
– az éves közhasznúsági jelentést

b) megválasztani és visszahívni:
– a Választmányt,
– az Egyesület elnökét és két alelnökét a Választmány tagjai közül
– az Egyesület Felügyelő Bizottságát és annak elnökét
– az Etikai Bizottság elnökét és alelnökét.

c) dönteni az Alapszabály elfogadásáról, módosításáról, az Egyesület felosztásáról és más szervezetekkel való egyesüléséről.

d) minden olyan egyéb döntés, ami a tagok alapvető jogait és kötelezettségeit érinti, így például az Ügyrend és az Egyesület egyéb határozatainak megállapítása.

4.2.5. A személyre vonatkozó szavazást titkosan és szótöbbséggel kell lebonyolítani. Az egyéb határozatokat nyílt szavazással, szótöbbséggel, a 4.2.4. pont “c” bekezdése alatt felsorolt ügyekben és az éves közhasznúsági jelentésre vonatkozóan pedig kétharmados többséggel kell határozatot hozni.


4.3. Választmány

4.3.1. Tagjai a közgyűlésen választott 12 fő, és 4 fő póttag, az alábbi megosztásban, az egyes szakmák képviseletét biztosítva:

– Képzőművészeti Tagozat 5 fő + 1 póttag
– Történeti, régészeti és iparművészeti Tagozat 5 fő + 1 póttag
– Grafikai és könyv Tagozat 1 fő + 1 póttag
– Elméleti és Tudományos Tagozat 1 fő + 1 póttag
– Zenei tagozat 1 fő + 1 póttag

4.3.2. Feladata megvitatni az Egyesület elnökének előterjesztését, beszámolóját, az Egyesület költségvetését, s ezeket a Közgyűlés elé terjeszteni, valamint minden egyéb ügy, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

4.3.3. A Választmány szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja ülését. Az ülést az elnök hívja össze, az ülés előtt legalább egy héttel, a kiküldött meghívóval és a napirend megjelölésével. A Választmány akkor határozatképes, ha a Választmány rendes tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A Választmány ülései nyilvánosak. Zárt ülés személyiségi jogok védelme, vagy üzleti titok megóvása miatt rendelhető el. A Választmány döntéseit nyílt szavazással, 2/3-os szótöbbséggel hozza.

4.3.4. A Választmány az egyes meghatározott feladatokra időszakos, vagy állandó bizottságot alakíthat.

4.3.5. Felkérheti az elnököt, az irodavezetőt, illetve az Egyesület bármely tagját, hogy egyesületi tevékenységéről a Választmány számára jelentést tegyen.

4.3.6. A Választmány póttagja akkor vesz részt a Választmány munkájában, ha Magyar Restaurátorok Egyesületének Alapszabálya tagozata valamely rendes tagjának tagsági viszonya megszűnik, illetve tartósan akadályozva van, és ezt bejelenti.


4.4. Az Egyesület elnöke

4.4.1. Egyszemélyi felelősséggel, a Választmány döntéseit betartva, a Közgyűlés által megfogalmazott elveknek megfelelően, az Alapszabály rendelkezései szerint vezeti az Egyesületet. Az Egyesületet teljes jogkörrel az Elnök és a két alelnök képviseli. Az elnök meghatározott körben képviseleti joggal a Választmány tagjait és az iroda vezetőjét felruházhatja. Az elnök ezen intézkedéséről a Választmányt, illetve a Felügyelő Bizottságot értesíteni köteles.

4.4.2. Meghatározott feladatra–időre szakértőket, tanácsadókat kér fel, akiket a költségvetésben erre a célra fenntartott keretből honorál.

4.4.3. Az Egyesület elnöke és alelnökei újraválaszthatók.

4.4.4. Az Egyesület elnöke felügyeli az iroda munkáját, irodavezetője felett munkáltatói jogot gyakorol. Az Alapszabály határozza meg, hogy mely kérdésekben dönthet az elnök önállóan, és mely kérdésekben szükséges a Választmány jóváhagyását kérnie.


4.5. Felügyelő Bizottság

4.5.1. A Bizottság elnökből, és három tagból áll, akik más egyesületi tisztséget nem tölthetnek be. A Felügyelő Bizottság póttagjai akkor vesznek részt a munkában, ha valamely rendes tag tagsági viszonya megszűnik, illetve tartósan akadályozva van, és ezt bejelenti.

4.5.2. Ellenőrzi, hogy a szabályoknak, a közgyűlésen elfogadott elveknek megfelelően működik-e az egyesület, s a választott és alkalmazott tisztségviselők.

4.5.3. A Felügyelő Bizottság Elnökét vagy az általa megjelölt felügyelő bizottsági tagot minden Választmányi ülésre meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság tagjai számára minden iratba és nyilvántartásba betekintést kell biztosítani.

4.5.4. Indokolt esetben joga van a Közgyűlés soron kívüli összehívására, köteles azt összehívni, ha a tagság 30%-a írásban kéri vagy a Választmány többsége igényli.

4.5.5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Akkor határozatképes, ha rendes tagjainak több mint 50%-a jelen van. Működésének további szabályait maga határozza meg.


4.6. Etikai bizottság

4.6.1. Az Etikai Bizottság ad hoc módon működik. Amennyiben bármely tag ellen olyan bejelentés érkezik, mely szerint felmerülhet a gyanú, hogy a tag megsértette az Alapszabályt, az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsított, vagy a szakmai/etikai követelményeket súlyosan megsértette, illetve az Egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okozott

- az Etikai Bizottság elnöke 15 napon belül köteles a Bizottságot összehívni.

4.6.2. Az ad hoc bizottság összeállítása oly módon történik, hogy a Bizottság elnöke Magyar Restaurátorok Egyesületének Alapszabálya egy főt felkér a bepanaszolt tag szakmai tagozatának választmányi tagjai közül és két olyan tagot a megfelelő szakmai tagozat tagjai közül, akik egyben a restaurátor- szakértők névjegyzékében is szerepelnek.

4.6.3. A négy fős bizottság meghallgatja a bepanaszolt tagot és körültekintően felderíti a tényállást. Ezt követően hozza meg döntését


4.7. Egyesület irodája

4.7.1. Az Egyesület feladatainak ellátására Irodát hoz létre. Létszámát, személyi összetételét az Egyesület elnökének előterjesztésére a Választmány hagyja jóvá.*

4.7.2. Az Irodát irodavezető vezeti. Feladatát és felelősségi körét az Alapszabály, illetve munkaköri leírása szabályozza.

4.7.3. Az Iroda dolgozói az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök egyetértésével az irodavezető gyakorolja.

4.7.4. Az iroda az Alapszabály szerint működik, közvetlen felügyeletét az Egyesület elnöke látja el, aki az Iroda feladatait meghatározza.