Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

7. Összeférhetetlenségi szabályok


7.1. A Közgyűlés és a Választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk 685.§ b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.


7.2. Nem tölthet be az Egyesületnél vezető tisztséget olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.


7.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja aki a Választmány elnöke, vagy tagja, az Egyesülettel e megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, továbbá ha az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatást és a tagsági jog viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást), illetve a itt meghatározott személyek hozzátartozója.