Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

A Magyar Restaurátorok Egyesülete az 1992. alapított Magyar Restaurátorkamara jogutódja, legfőbb célja, hogy a restaurátor szakma köztestületévé váljék és törvény biztosítsa számára a „Kamara” név használatát. Továbbra is átmeneti szabálynak tekintjük az eredeti alapszabályunk alábbi pontjait:


8.1. A restaurátori tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések, a tevékenység ellenőrzése és bírálata mindaddig nem tartozik az Egyesület hatáskörébe, míg az ezt lehetővé tevő törvényt nem alkotják meg. Az átmeneti időszakra kétoldalú megállapodás keretei között bonyolódik a tevékenység ellenőrzése – bírálata. Az Egyesület igényli a későbbiekben a Szak értői Névjegyzék összeállításának jogát.


8.2. Az eddig rendeleti úton nem szabályozott, a restaurátor hatáskörével, munkájával, képzettségével, emberi tulajdonságaival és szakmai tudásával szemben támasztott követelmények meghatározását az Egyesület kezdeményezi, illetve önmaga körében – közmegegyezés alapján – gyakorolja.


8.3. Az Egyesület kezdeményezi, illetve önmaga körében szabályozza, hogy a műalkotások/tárgyak biztonsága érdekében csak azok a nem restaurátori képzett ségű szakemberek, művészek és betanított segéderők/szakmunkások vehes senek részt a munkálatokban, akik a tevékenység etikai-módszertani elveinek ismeretében képesek a feladattal megbízott restaurátor igényének megfelelő részfeladatok elvégzésére, és tudatában vannak, hogy hatáskörük túllépése a műveket veszélyezteti.


8.4. A Kamarai Törvény életbelépéséig felfüggesztett feladatkörök

1.4.1. pont „kizárólagos joggal” és „közjogi” kifejezések.
1.6.1. pont „a Kamarai törvény keretei között” szövegrész
2.3.4. pont „melyek használata a szakmagyakorlás során kötelező” szövegrész
2.4.1. pont
2.4.2. pont
2.6.3. pont
3.1.1. pont „közjogi” kifejezés
3.1.3. pont
3.1.4. pont
3.1.5., 3.1.6. b.) pont 2 mondat
3.2.1. pont
3.2.2. pont, 3.2.3 pont
3.3.2. pont
4.7.1. pont
5.3.2. pont

A felsorolt feladatköröket és jogokat a törvény életbelépéséig a tagság a törvény adta lehetőségek ? gyelembevételével – önmaga körében, vagy más illetékes ható ságokkal együttműködve – közös megegyezés alapján végzi, illetve gyakorolja.


8.5. A 4. pontban meghatározott szervezeti rendet, különösen annak a Közgyűlésre vonatkozó részét az Egyesület taglétszámának 300 fő felé emelkedése esetén a Közgyűlés felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.


Budapest, 2004. január 26.
Szentkirályi Miklós, elnök

Ellenjegyezte:
Dr. Győri Erzsébet ügyvéd
224. sz. Ügyvédi Iroda

Az Alapszabály
1. sz. függeléke: Etikai Kódex
2. sz. függeléke: Szakértői bírálat általános rendje
3. sz. függeléke: Muzeális és műemléki értékű orgonák megőrzésének és használatának alapelvei