Kezdőoldal
Elérhetőség Oldaltérkép
Szerkesztés
A szakértői tevékenység általános rendje Bejelentkezés
     
Szakértők névsora

 Nyomtatható verzió

 

Alapszabály 2. számú függeléke

1. A restaurátor-szakértői feladatokat ellátni csak az a személy jogosult, akinek neve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által jóváhagyott, az időszakra érvényes névjegyzékben szerepel.

2. Restaurátor-szakértő csak abban a szakágban látja el feladatát, amelyre jogosítványa szól vagy illetékessége bizonyított.

3. A restaurátor-szakértő elsődleges feladata, hogy gyakorlati, tudományos és kulturális szinten támogassa és fejlessze a restaurátor tevékenységet, különösen az építészeti örökség és ingó kulturális javak megóvása és hiteles helyreállítása tárgyában.

4. A restaurátor-szakértő illetékessége kiterjed a következőkre:

• Konzerválási – restaurálási terveket szakvéleményez. Felkérés esetén a restaurátorművészeti alkotás technikai – tudományos – művészeti tartalmát, felhasználásra alkalmasságát és szerzői díj mértékét véleményezi.

• Tanácsot ad és tudományos – művészeti – technikai segítséget nyújt a kulturális javak konzerválásához, restaurálásához, és meghatározza, hogy milyen feltételek meg léte esetén folytatható restaurátori tevékenység.

• Szakértői véleményt, beszámolót és jelentést készít a kulturális javak állapotáról, védelméről, elkerülve bármiféle piaci értékítéletet.

• Terjeszti a vizsgálatok, kezelések, kutatások során nyert ismereteket a szakmai színvonal megtartása és emelése érdekében.

• Segíti a tulajdonost, hatóságokat és a szakmát a kulturális javak megismerésében, esztétikai, koncepcionális és ? zikai jellegzetessége tekintetében, amelyek félre értések és szükségtelen pereskedések elkerülését szolgálhatják.

• Ellátja a tulajdonost információval a kulturális javak folyamatos használatával, gondozásával kapcsolatban, megfelelő környezeti feltételeket ajánl a raktározáshoz, kiállításhoz, csomagoláshoz és szállításhoz.

5. A restaurátor-szakértő kizárólag írásos meghívón vagy felkérésen szerepelt témában látja el feladatát. A felkéréssel egy időben megfelelő adatszolgáltatást kell biztosítani számára, megjelölve a különleges feladatokat és szakmai speci? kumokat is. Bírálatra felkérést általában legalább 7 nappal előbb kell a szak értőnek megküldeni.

6. Amennyiben adatszolgáltatások hiányosak vagy egyéb szakmai okok a felelős vélemény alakítás meghozatalát akadályozzák, a szakértő jogosult azt elhalasztani, míg megfelelő feltételek létre nem jönnek. Ezt a döntés indokaival írásban rögzíteni kell. Az ebből eredő kár a mulasztást elkövetőre hárul.

7. A konzultációra, bírálatra való meghívás kézhezvétele után a szakértő visszaigazolja részvételi szándékát és megállapodik a szakértői vélemény elkészítésének feltételeiről, szakmai tartalmáról és a szakértői díj mértékéről. Amennyiben akadályoztatva van, a zsűri szervezőjét megfelelő formában és időben értesíteni köteles.

8. Ha a szakértőnek felróható mulasztás miatt a felelős döntéshozatalt el kell halasztani az ebből eredő erkölcsi, esetleg anyagi kár a szakértőre hárul, akit a mulasztás terhel.

9. A restaurátor-szakértő semmilyen indokkal nem működhet közre a helyszínen zsűri elé bocsátott ad hoc témák bírálatában, kivéve azon eseteket, mikor a kulturális örökség veszé lyez tetettségnek van kitéve. Ez esetekben joga és kötelessége biztonsági intéz kedéseket hozni.

10. Restaurátorművészeti alkotás bírálatában legalább 2, érdektelen és elfogulatlan szakértőnek kell részt vennie. Szükséges, hogy az általános ismeretekkel rendelkező restaurátor-szakértők egyike a munka szempontjából nélkülözhetetlen speciális szakismeretekkel rendelkezzék.

11. A restaurátor-szakértő a feladatát a konzerválás-restaurálás teljes folyamatában látja el, a munka kezdésétől a kész restaurált mű átvételéig – együttműködve a kezelést végző restaurátorral és azokkal a szakemberekkel –, akik szintén közreműködnek a restaurálás megvalósításában. E közreműködés különösen fontos a szerződéskötést megelőzően, ajánlatos a vizsgálatok elvégzése és kiértékelése során, a javasolt restaurálási terv megbeszélésekor vagy tervmódosítás esetén.

12. A restaurátor-szakértő meg kell győződjön arról, hogy a tervezett konzerválásrestaurálás feltételei (személyi, műszaki, tudományos, gazdasági, munkavédelmi tényezők) biztosítottak, hogy az alkalmazásra kerülő eljárások, anyagok nem hatnak-e kedvezőtlenül a műre, a mű jövőbeni vizsgálatára, kutatására, további kezelésére és felhasználására.

13. Összeférhetetlen a restaurátor-szakértő tevékenysége, ha a kezelést végző restaurátorral, a tulajdonossal, a bírálati fórum vezetőjével rokoni, anyagi, üzleti kapcsolatban áll, ahol munkája bármely módon ugyancsak szerepel, továbbá ha a szakvéleményt igénylővel, vagy a bírálati fórummal munkaviszonyban, más szerződéses kapcsolatban van.

14. Azon esetekben, amikor a szakértői munka tárgya több szakághoz tartozó anyagból áll, az egyes területek szakértői megfelelő szakágaik képviseletében konzultációt tartanak.

15. A restaurátor-szakértő véleményét bírálati fórum előtt kifejti és írásba foglalja. A konzultációban részt vevő szakértők testületi véleményüket jegyzőkönyvben rögzítik, amellyel a megfelelő döntést teszik lehetővé. A jegyzőkönyvet a bírálatra jogosult szakértők olvasható aláírásukkal hitelesítik. Ha bármely szakértő a többségi véleménnyel nem ért egyet, különvéleményét csatolni kell a többségi véleményhez és azt is olvasható aláírással hitelesíteni szükséges.

16. A szakértői véleményt vagy jegyzőkönyvet a bírálat napján, de legkésőbb 7 napon belül kell elkészíteni és átadni, amely a megfelelő döntéshozatalt, engedélyezési eljárást, szakszerű és folyamatos munkát biztosítja. Tekintettel, hogy a restaurátorszakértői munka során jelenlévő bizalmas adatok korlátozhatják a nyilvánosságra hozatalt, azt csak a restaurálásban érdekelt felek kaphatják meg (bizalmas adat lehet a tulajdonos és restaurátor közötti megegyezés vagy a jogrendszertől függően egyszerűen a magánjog tiszteletben tartása). Különleges esetekben, ha nyilvánosságra hozatal szükséges, annak módjáról és formájáról az illetékesek egyetértésével a Szakértői Testület dönt.

17. Amennyiben szakmai vita van a tulajdonos, vagy a restaurálásban érdekelt bármely fél között, a munka minőségét illetően három restaurátor-szakértő véleménye a döntő: egyik szakértőt a megbízott restaurátor, másikat a megbízó választja. A harmadikat az előző két szakértő kéri fel.

18. A szakértői munkában való részvétel beszámolási kötelezettséggel jár. A szakértőnek a Szakértői Testülettel szemben folyamatos tájékoztatási kötelezettsége van. Ez történhet írásban, szükség esetén szóban személyesen, de ebben az esetben is dokumentálni kell.

19. A bírálati tevékenységben részt vevő restaurátor-szakértők a szakmai beszámolót és értékelést tartanak évente. Ennek szakmai fórum jellegéről a Nem zeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Restaurátorok Egyesülete közösen gondoskodik Szakértői tevékenység általános rendje